I AM

בעולם עבודה בו הדבר הקבוע היחיד הוא השינוי, על היחיד לבחון באופן מתמיד מהי זהותו המקצועית ותפיסתו העצמית כאדם עובד, באיזה אופן הוא נוהג להתפתח מקצועית ואילו גישות הוא מאמץ על מנת לקדם את עצמו.
אשכול זה הוא בליבת המודל, ומכיל את ה”מאפשרים” (enablers) החיוניים לכישורים באשכולות הנוספים. ב”מאפשרים” הכוונה למניעים פנימיים, כוחות וגורמי שינוי הנחוצים על מנת לפעול ולהתפתח בעולם עבודה עתידי.

הכישורים באשכול זה הם: