I BUILD

בסביבת עבודה דינמית, הכוללת ציפייה לזמינות מתמדת ולמענה מהיר, אנו נדרשים לנהל זמן ולאזן משאבים בזירות חיינו השונות המתקיימות יותר ויותר במקביל ללא הפרדות ברורות של זמן ומקום.
עולם העבודה המשתנה מזמן לנו מצבי עמימות בהם אנו נדרשים להפעיל שיקול דעת עצמאי ולהגיב באופן מקורי ויצירתי. בסביבת עבודה זו, השינוי הוא הדבר הקבוע, ולכן יכולת הסתגלות וחוסן בהתמודדות עם מצבי שינוי הם חיוניים לתפקוד יעיל.

הכישורים באשכול זה הם: