I CAN

אשכול זה מתייחס לשלוש מיומנויות בסיס החיוניות לעולם עבודה המתנהל בערוצי תקשורת מרובים.

מיומנויות אלו חיוניות לא רק בסביבת העבודה, אלא לתפקוד בכל מעגלי החיים.

הכישורים באשכול זה הם: