I MIX

בעולם העבודה, פעולה אפקטיבית מחייבת אינטראקציות בינאישיות מסוגים שונים. האינטראקציה היא לא רק פעולה הכרחית למילוי משימה, אלא נתפסת כתשתית וכמנוף לחדשנות. יכולות בינאישיות שנקראו בעבר “מיומנויות רכות” והובחנו מיומנויות מקצועיות-פונקציונליות, נתפסות כיום כחיוניות ואף מובילות בעולם העבודה.

בנוסף ליכולת לפעול במגוון מצבים בינאישיים, בעולם העבודה המשתנה עולה החשיבות של יכולות  רב-תחומיות ורגישות תרבותית. עם התרחבות מגמת האוטומציה של תחומי עיסוק, כישורים רגשיים כמו אמפתיה וחמלה נותרים ייחודיים ובעלי ערך בשוק העבודה.

הכישורים באשכול זה הם: