I NET

קשרים ורשתות חברתיות הם חיוניים לבניית קשרים למטרות תעסוקתיות כמו חיפוש עבודה, מכירת שירותים ומיצוב עצמי. הנוכחות והפעילות במרחב הוירטואלי מהותיות עבור מהלכי קריירה וזיהוי הזדמנויות בעולם התעסוקה. היכולת לפעול ברשת חברתית דרושה לא רק למרחב הוירטואלי אלא גם לרשתות המתקיימות במרחבים נוספים כמו קהילת היישוב, מפגשי נטוורקינג וכנסים.

הכישורים באשכול זה הם: